Projekty realizowane w naszej szkole

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy 5000 zł dotacji na nowe książki. Zakupiliśmy przede wszystkim nowości wydawnicze i pozycje zaproponowane przez uczniów. Książki te cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników. Podejmujemy wiele działań w celu promocji czytelnictwa. Oto niektóre z nich: 

                                                                                                    

Spotkanie z pisarką Magdaleną Zarębską       Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I         Projekt „ Moja pierwsza książka”                Projekt edukacyjny „Mój komiks”            Konkurs „Polscy poeci dzieciom”

 

Lekki tornister

Lekki Tornister to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do uczniów klas 0-III szkół podstawowych i dotycząca profilaktyki wad postawy. Chcemy zwrócić uwagę nauczycieli, dzieci i rodziców na kwestię ciężkich plecaków oraz przyczynić się do zmniejszenia skali tego problemu w przyszłości.

 

Mały ratownik – program dla 6- latków (program autorski)

Program „Mały ratownik” został dostosowany przede wszystkim do potrzeb rozwojowych dzieci przedszkolnych. Dalsza kontynuacja programu w starszych klasach przyczyni się w znacznym stopniu do utrwalenia prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia.
Realizacja programu umożliwia kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Głównym celem programu jest nauczenie uczniów udzielania i wzywania pierwszej pomocy. Dzieci od najmłodszych lat, muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka.
Często się zdarza, że dorosłe osoby albo nie wiedzą, albo w stresie zapominają, co robić. Tylko długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości przynieść wymierne efekty.

 Komputer w przedszkolu – program zajęć z wykorzystaniem komputera  dla dzieci 6- letnich ( program autorski)
Technika komputerowa jest dziedziną szybko rozwijającą się, przenika do różnych sfer życia, a komputerów przybywa w oszałamiającym tempie. Jest ich coraz więcej i coraz bardziej wpływają na nasze życie
Dlaczego już w wieku przedszkolnym chcemy zainteresować dzieci komputerem?.
By dziecko ,, oswoić” ze sprzętem komputerowym, zwłaszcza by rozbudzić naturalną dziecięcą ciekawość poznawania czegoś nowego, jak również odpowiedzi udziela nasze otoczenie - jest w nim coraz więcej techniki komputerowej i coraz trudniej wyobrazić sobie naukę, rozrywkę bez komputerowego wsparcia.

Cele:

- Nabycie przydatnych umiejętności, które dziecko wykorzysta w dalszej edukacji.
- Poczucie przez dziecko zadowolenia z wyników własnej pracy.
- Wywołanie poczucia , że dziecko potrafi dać sobie radę z komputerem w sytuacjach o dostosowanym stopniu trudności do wieku dziecka.
- Wykonywanie ćwiczeń, zadań dostosowanych do możliwości dziecka.
- Próbowanie swoich rozwiązań, miejsce na twórczą aktywność.
- Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i pojęć odnoszących się do zagadnień technologii komputerowej.
- Doskonalenie i pogłębianie swoich umiejętności.


Przedszkolak przyszłym czytelnikiem – program czytelniczy realizowany w grupach 3- 6- latków

Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiają i mało im czytają. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język, tymczasem język jest narzędziem myślenia – w tym także matematycznego!Dzieci słabo wyćwiczone w używaniu języka i w myśleniu, pozbawione wyobraźni, którą telewizja wypiera, będą miały trudności od pierwszych dni szkoły i w późniejszym życiu. Przepaść intelektualna i emocjonalna pomiędzy dziećmi, którym rodzice i wychowawcy dużo czytają, a dziećmi pozbawionymi takiej stymulacji, w kolejnych latach dzieciństwa narasta.

Mądrze dobrana literatura jest nośnikiem ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość, staje się sprawą być albo nie być społeczeństwa i państwa.

Przedszkole może i powinno odwrócić ten stan rzeczy, tym bardziej, że w wielu domach dorośli nie stanowią dobrego wzorca dla dzieci – sami mało czytają.

Założeniem opracowanego programu  jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.  Poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest właśnie rozwijanie zainteresowań czytelniczych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności.

Czytanie dzieciom jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela w przedszkolu i dlatego też chcemy  włączyć do realizacji tego programu rodziców,  dziadków swoich wychowanków oraz bibliotekę szkolną i publiczną.

 Program profilaktyczny  BEZPIECZNY  PRZEDSZKOLAK

Cykl zajęć promujący bezpieczne zachowanie, skierowany jest do przedszkolaków, a przeznaczony do realizacji w grupie 4,5- latków.

Myślą przewodnią tego programu jest takie zorganizowanie sytuacji, zajęć i zadań, aby dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, a także ludzi, którzy im w tym pomogą.

Cele ogólne programu:

- uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali, w domu, na spacerach i wycieczkach;
-budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
-budowanie systemu wartości ,w tym wychowanie dzieci tak żeby lepiej orientowały się w tym ,co jest dobre ,a co złe
-zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości ,które są ważne w edukacji szkolnej
- zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami reagowania w tych sytuacjach;
- uczenie unikania zagrożeń;
- wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa;
- kształtowanie poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie,
- zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa zdrowia.

 Bawimy sie muzyką i tańcem

Program przeznaczony jest do realizacji w grupie 4,5- latków. Główne celem programu jest przygotowanie dziecka do roli świadomego wykonawcy , twórcy, odbiorcy muzyki oraz wzbudzenie w dziecku zainteresowania światem muzyki, grą na instrumentach, muzyką klasyczną, śpiewem, tańcem,Muzyka i taniec pełnią w naszym życiu bardzo ważną rolę. Są naturalnym sposobem wyrażania emocji, uczuć, kształcą wrażliwość, są narzędziem umożliwiającym opisywanie świata i człowieka.

Program opiera się na następujących formach umuzykalnienia:

- śpiew,

- gra na instrumentach,

- ruch przy muzyce,

- słuchanie muzyki,

- tworzenie muzyki,

- taniec.

Akademia Aquafresh

Program przeznaczony do realizacji w grupach przedszkolnych 3,4-5,6- latków.

W programie zostały poruszone zagadnienia związane z profilaktyką stomatologiczna, m.in.: jak prawidłowo dbać o zęby, skąd się biorą zęby, dlaczego należy chodzić do lekarza dentysty, co należy jeść, aby mieć zdrowe zęby. Tematyka zajęć została poszerzona o zagadnienia związane z higieną osobistą oraz aktywnością fizyczną.

Celem programu jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej.

Mamo, tato wolę wodę

Program przeznaczony do realizacji w grupach przedszkolnych 3,4-5,6- latków.  Środowisko przedszkolne jest istotnym miejscem kształtowania właściwych nawyków i postaw. Realizując ten program mamy możliwość podniesienia wiedzy dzieci na temat roli wody w życiu człowieka, jej możliwości i zastosowań w sposób ciekawy i atrakcyjny.  Udział w zajęciach wpłynie pozytywnie na rozwój emocjonalno- poznawczy dzieci i w znaczny sposób przyczyni się do profilaktyki nadwagi i otyłości.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka.

Kubusiowi przyjaciele natury

Program przeznaczony do realizacji w grupach przedszkolnych 3,4-5,6- latków.  W programie zostały poruszone zagadnienia dotyczące ochrony  środowiska i darów natury oraz jak dbać o zdrowie. Natura jest wszystkim, co nas otacza. Łąki, lasy, pola, jeziora, oceany, zwierzęta, rośliny oraz oczywiście ludzie, tworzą jeden wspólny zbiór zasobów naturalnych  Ziemi, zależnych od siebie nawzajem. Człowiek nie mógłby żyć bez wody, powietrza, roślin i zwierząt. Natura nas chroni, karmi, wspiera prawidłowy rozwój. Dlatego od najmłodszych lat warto uczyć się szacunku do natury. Bo szkodząc przyrodzie, szkodzimy sami sobie.

Założenia programu:

- dziecko dowiaduje się , jak dbać o przyrodę,

- uczy się zasad pielęgnacji roślin,

- uczy się, że spożywanie owoców i warzyw w różnych formach jest konieczne, ze względu na zawarte w nich witaminy i wartości odżywcze

- rozpoznaje różne warzywa i owoce,

-uczy się rozpoznawać materiał, z jakiego zrobiony jest dany przedmiot,

- poznaje pojęcie recyklingu,

- uczy się segregowania odpadów.

                                                                  Dzień Marchewki

·   Przedszkolaczek

Założeniem głównym było stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do adaptacji w środowisku przedszkolnym.

Podczas okresu adaptacyjnego podejmowane były działania, które miały na celu zapewnienie dzieciom poczucie bezpieczeństwa niwelowanie negatywnych emocji oraz wszechstronny rozwój we wszystkich sferach.

·     Cała Polska Czyta Dzieciom

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez codzienne czytanie utworów o tematyce bliskiej dzieciom.

·     Dzieciństwo bez próchnicy

Celem akcji jest uświadamianie dzieci w zakresie dbania o higienę jamy ustnej. Zajęcia z tego zakresu przeprowadziła szkolna pielęgniarka.

Kolorowa lokomotywa

Uczniowie klas IV-VI przystąpili do  projektu Kolorowa Lokomotywa organizowanego przez Łódzki Dom Kultury. Celem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu.

W ramach projektu odbędą się  spotkania artystyczne:

  • warsztaty: plecionkarstwo, papieroplastyka, rzeźba oraz animacja filmowa
  • wycieczka do  Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, podczas których odbędą się w plenerze: warsztaty fotograficzne, warsztaty malarstwa (gra malarska),
  • warsztaty pn. ”Spacer młodego tropiciela”– w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie oraz zajęcia w Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie.

Ponadto uczestnicy będą brać udział w konkursach tematycznych, które podsumowane zostaną na wystawie finałowej w Łódzkim Domu Kultury:

1. Konkurs fotograficzny pn. „Natura oczami dziecka”.
2.
Konkurs sztuki ludowej I rękodzieła pn. „Sztuka bliska naturze”

S@rfing Internet

Uczniowie klas IV-VI przystąpili do projektu, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w sieci pod hasłem Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online, poprzez promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży.  Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Nauczyciel i uczniowie będą mieć  możliwość korzystania z zasobów edukacyjnych znajdujących się na stronie projektu. Ponadto zorganizowany  zostanie Międzynarodowy Dzień Internetu w szkole.

Drogi Rodzicu zachęcamy do przeczytania: Porady dla rodziców dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

 Bezpieczne wakacje   

Wszyscy uczniowie naszej szkoły wezmą udział w programie, organizowanym przez Fundację Bezpieczne Wakacje. Nauczyciele dzieci 5 i 6 letnich oraz klas IV-VI przeprowadzą zajęcia według scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych, zaproponowanych przez fundację. Akcja ma na celu promować bezpieczne zachowania podczas wakacji.

Mały Mistrz  

W roku szkolnym 2015/ 2016   klasa I przystąpiła do programu Mały Mistrz. Jego ideą jest promowanie aktywnej postawy. Formuła Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to : Rowerzysta- Turysta, Gimnastyk -Tancerz, Saneczkarz - Narciarz - Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak- Wodnik .

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

·         Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.

·         Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w  zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

·         Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.

·         Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.

·         Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.

·         Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w Internecie

Projekt edukacyjny Grupy WP kładzie nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności, jak zakładanie skrzynki e-mail oraz kwestie zachowania bezpieczeństwa w internecie. Pierwszy jego etap polega na przeprowadzeniu lekcji dotyczącej odpowiedzialnego korzystania z poczty elektronicznej, według scenariusza przygotowanego przez Grupę WP i zaaprobowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Natomiast drugi to rozwiązanie zadania konkursowego, które ma na celu zwrócenie uwagi uczniów, w nieszablonowy i ciekawy sposób, na zagadnienia ochrony danych osobowych w sieci. Skierowana do uczniów klas czwartych państwowych szkół podstawowych, wystartowała 1 września 2015 r.- w pierwszym dniu nowego roku szkolnego.  Dwie szkoły reprezentowane przez zwycięskie zespoły otrzymają tablety z klawiaturą, przystosowane do nauki w szkole. Wyposażone zostanie też dodatkowo stanowisko pracy nauczyciela.

Lepsza Szkoła       

Projekt edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników wydawnictwa GWO.  W naszej szkole realizowany jest od roku szkolnego 2014/ 2015 i kontynuowany w kolejnych latach przez p. I. Świniarską - Fieducik  z języka polskiego i  p. A. Włochacz z matematyki. Projekt składa się z kilku sesji - testów  w danym roku. W określonych terminach nauczyciel sprawdza i wpisuje wyniki kolejnych sesji na stronie i zapoznaje się z raportami. Pomaga on w  weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Uczestnictwo w projekcie daje nauczycielowi możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników klasy z wynikami uczniów w województwie i całej Polsce oraz określenia słabych i mocnych stron uczniów.

Mleko z klasą

W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – VI uczestniczą w programie „ Mleko z klasą”. Inicjatywa ta oparta jest na programie dopłat unijnych do mleka szkolnego, za który odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego. Celem projektu jest stworzenie zdrowego nawyku picia mleka przez dzieci. W ramach inicjatywy "Mleko z klasą” dzieci otrzymują systematycznie po kartoniku mleka. Wspólne picie mleka w szkole przyczynia się do zwiększenia ilości jego spożycia i wzbogaca dietę uczniów

Przedszkole przy szkole

W ramach projektu „ Przedszkole przy szkole” realizowanego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłocku dokonano wielu udogodnień i modernizacji z myślą o zapewnieniu jak najlepszych warunków nauki i rozwoju dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Zbudowano nowy plac zabaw obok budynku szkoły, zmodernizowano toalety dla dzieci i personelu, doposażono szatnie, zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt ITC, wzbogacono szkołę o nowy sprzęt AGD oraz naczynia kuchenne. Zadbano o wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt p. poż., zabezpieczenia na gniazdka elektryczne, ostre krawędzie mebli oraz apteczki pierwszej pomocy.  W Szkole Podstawowej w Kłocku do trzech oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzięki  powstaniu nowego placu zabaw mogą one bezpiecznie i atrakcyjnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych na placu zabaw, jednocześnie mają możliwość odpoczynku na umieszczonych na placu ławkach.

 Modernizacja toalet umożliwia dzieciom komfortowe korzystanie z wyposażenia dostosowanego do ich potrzeb. Wymieniono stare umywalki, sedesy i spłuczki na nowe. Zamontowano suszarki do rąk, podajniki mydła, papieru. Dzięki temu znacznie poprawiły się warunki, jakie szkoła może zapewnić przedszkolakom.W salach przedszkolnych umieszczono nowe meble. Ich nowoczesny wygląd sprawił, że sale wyglądają weselej i bardziej atrakcyjnie. Nowe szafki dały możliwość udostępnienia dzieciom większej liczby zabawek i pomocy. Dzieci uczą się samodzielności i odpowiedzialności za wydzielone dla siebie miejsce i utrzymywania porządku w swoich rzeczach, ponieważ każde z nich otrzymało swoją szafkę. Zapewniono  nowe stoliki i krzesła  z regulowaną wysokością dostosowując ją do wzrostu dzieci.  Klasy wyglądają radośnie i kolorowo co przyczynia się znacznie do lepszego samopoczucia dzieci w trakcie przebywania w oddziale przedszkolnym.

W szatniach ustawiono nowe szafki dla dzieci. Są one kolorowe i zamykane, co umożliwia umieszczenie w nich większej ilości rzeczy oraz sprawia wrażenie większego porządku i poczucia prywatności. Nowe szafki szatniowe dają większy komfort.

Dzięki udziałowi w projekcie „ Przedszkole przy szkole” wzbogacono bazę dydaktyczną o nowe pomoce. Są to  m. in., zabawki, instrumenty, przybory plastyczne, gry edukacyjne, pomoce do nauki języka angielskiego. Dzieci chętnie korzystają z nich, uczą się poprzez zabawę. Sprawia im wiele radości poznawanie nowych gier, korzystanie z nowych zabawek, które swoimi funkcjami pomagają im ćwiczyć koordynację ruchową, rozwijać i wspomagać ich integrację sensoryczną, stymulować wyobraźnię. Dzieci poszerzają także swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego.

W ramach projektu wyposażono oddziały przedszkolne w sprzęt ITC. Zakupiono laptopy do zajęć komputerowych dla dzieci wraz z drukarkami, telewizor, zestawy kina domowego i tablice interaktywne. Taki sprzęt pomógł prowadzącym w uatrakcyjnieniu zajęć. Pozwolił częściej korzystać z technologii komputerowych, unowocześnić zajęcia. Dzięki temu dzieci mogą używać komputerów, oglądać programy edukacyjne, filmy, słuchać muzyki i bajek, mogą nabywać nowe umiejętności  z pomocą programów multimedialnych do nauki języka angielskiego.

Zadbano również o wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt AGD. Na potrzeby przedszkoli zakupiono pralkę, lodówkę, kuchenkę, zmywarko – wyparzarkę oraz naczynia, sztućce, termosy. Wszystko to pozwoli na zapewnienie dzieciom większego komfortu podczas spożywania posiłków i umożliwi szybsze ich przygotowanie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo przedszkolakom zakupiono sprzęt p. poż. ( gaśnice, oznaczenia ewakuacyjne) , zabezpieczono gniazdka i ostre krawędzie mebli, wyposażono oddziały w apteczki pierwszej pomocy, szafki medyczne, apteczki turystyczne. Projekt „ Przedszkole przy szkole” znacznie polepszył warunki w zakresie higieny, bezpieczeństwa, ale również dał możliwość uatrakcyjnienia zajęć dla dzieci i umożliwił lepsze przygotowanie ich do nauki w szkole poprzez podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

 Owoce i warzywa w szkole

W roku szkolnym 2014/2015 dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III uczestniczą w programie „ Owoce i warzywa w szkole” organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału warzyw i owoców w ich diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Dzieci otrzymują systematycznie porcję warzyw i owoców przygotowanych do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwiniętych i dojrzałych. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca. Program zyskał dużą sympatię uczniów

.                                                                                                                                                                      

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

W dniu 03 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu systemowego: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Sieradz  pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Sieradz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany będzie w dwóch szkołach podstawowych z terenu gminy Miłkowice tj. w Szkole Podstawowej w Miłkowicach i w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach.

Całość projektu opiewa na kwotę 149 760,53 PLN.  

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie barier  oraz rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej, Szkołę Podstawową im. Tomasza Masteja w Chojnem, Szkołę Podstawową im. Bohaterów Walk nad Warta 1939 w Rzechcie, Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Kłocku, Szkołę Podstawową im. T.Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej od dnia 01 sierpnia 2012r. do 30 czerwca 2013r. w następujących  działaniach:

W ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zostaną sfinansowane:

a) Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w szczególności:

  •  

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

  •  

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

  •  

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

  •  

zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

  •  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami rytmiki;

  •  

Zajęcia rozwijające uczniów szczególnie uzdolnionych z nauki języka angielskiego.

  •  

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

b) Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz w specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć.

 

Matematyka Innego Wymiaru

Projekt realizowany w szkole w latach 2013-2016.

Cele projektu:

- rozwijanie zainteresowań matematycznych z wykorzystaniem multimedialnej bazy dydaktycznej,

- poprawa wizerunku matematyki,

- zwiększenie zainteresowania matematyką wśród uczniów

- opracowanie odpowiedniego systemu (w formie konkursu), dzięki czemu będzie możliwe wyłonienie na poziomie powiatu, województwa i Polski talentów matematycznych wśród uczniów i uczennic.

-wyższy stopień motywacji do nauki, zaufania we własne siły,

- poszerzenie umiejętności uczniów i uczennic biorących udział w projekcie poprzez wprowadzanie poza programowych zagadnień z matematyki

  W ramach tego projektu uczniowie przygotowywali się do konkursu matematycznego - Ogólnoplolskich Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży.

                                                   

                                              

                                                                            Uczestnicy projektu w kolejnych latach.

                                           

Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/18

Comic World   

Projekt partnerski w ramach programu eTwinning zakłada współpracę uczniów klasy VII z naszej szkoły oraz uczniów ze szkół : ICS "Card. O. Giorgi" di Valmontone ,C.P. Camp de Túria, Hiszpania Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.  Projekt ten zakłada wymianę wiadomości o państwach uczestniczących w projekcie poprzez tworzenie historyjek komiksowych, rozwiązywanie przygotowanych przez uczniów quizów i zagadek. Uczniowie pracują na platformie TwinSpace, Padlet oraz używają programów graficznych służących do tworzenia komiksów. Oczywiście wszystko w języku angielskim.

Platforma TwinSpace naszego projektu, gdzie można zobaczyć efekty naszej wspólnej pracy: https://twinspace.etwinning.net/unauthorized?lang=

Należy zalogować się danymi: login: gość.1.4, hasło: comicworld

 

                    

                                        Certyfikat naszego projektu

  My  penpalfriend  

Projekt językowy realizowany z uczniami z klasy III oraz uczniami ze szkoły ICS "F. Querini" di Venezia, Wenecja, Włochy. Współpraca między uczniami zakłada wymianę listów w języku angielskim, w których dzieci opisują siebie, swoją rodzinę,  zainteresowania, tradycje świąteczne obchodzone w naszych krajach. Uczniowie mają również okazję porozmawiać ze sobą na żywo uczestnicząc w videokonferencjach.

                            

                   Zdjęcie naszej grupy                                                                      Zdjęcia z pierwszej videokonferencji, której celem było zapoznanie się uczniów z obu szkół

Projekty realizowane w roku 2013 - 2015

TWIN PLANET

W roku szkolnym 2014/2015 realizujemy projekt TwinPlanet. Ma on na celu stworzenie wirtualnej planety. Wraz z naszymi partnerami ze szkół z Hiszpanii, Turcji i Polski tworzymy naszych mieszkańców, historię, tradycje i obyczaje, prawo, kulturę oraz potrawy. Uczniowie będą brali również udział w promowaniu swoich pomysłów oraz głosowaniu na najlepsze rozwiązania proponowanych działań. Oczywiście wszystko w języku angielskim!!

Będziemy łączyć elementy wszystkich kultur i tworzyć własną rzeczywistość przy użyciu różnorodnych narzędzi do komunikacji i prezentacji naszych efektów.

Na początek prezentacja uczestników projektu:

1. Nasi uczniowie: http://youtu.be/fsr-436-onk
2. Uczniowie z Turcji: http://youtu.be/gaFpoxPiqs8 http://youtu.be/tT2Y-pSujUU  , http://youtu.be/uBTlINOQD7c  ,   http://youtu.be/gyBFiHG63w0  ,   http://youtu.be/hEwD0FrivJk  ,  http://youtu.be/X2Y22KWOMcY  ,  http://youtu.be/h-WsFNYXp8Y  , 

3. Uczniowie z Hiszpanii: http://youtu.be/nWwJcgLanAc

Zapraszamy również na platformę internetową TwinSpace naszego projektu, gdzie można zobaczyć wszystkie wypracowane przez nas i naszych partnerów materiały, również te, które niemożliwe są do pokazania na stronie internetowej. Wystarczy kliknąć: 

http://www.etwinning.net/pl/pub/profile.cfm?f=2&l=pl&n=106742 

Aby zobaczyć archiwalne platformy zrealizowanych już projektów wystarczy kliknąć na poszczególne linki :

1Different cultures-the same world  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36709

2. A sound mind in a sound body  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p57118

3.  Young adventurers of English  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p84784

4. Join in to discover Europe http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56944

WE ARE GREEN

Uczniowie klas IV-VI na kole języka angielskiego realizują w tym roku kolejny projekt współpracując z uczniami z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Turcji oraz Rumunii. Projekt ma na celu edukację ekologiczną. Kraje współpracujące wymieniają się pomysłami i pracami dotyczącymi ekologicznego stylu życia, zagrożonych gatunków zwierząt w każdymi kraju. Projekt ma na celu również zwrócenie uwagi uczniom na możliwe przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom konsumpcyjnego stylu życia i rozwoju technologicznego.

Główne założenia projektu:

-doskonalenie umiejętności językowych

 - doskonalenie kompetencji komunikacyjnych

 - nawiązanie współpracy z uczniami z zagranicy

- motywowanie do nauki

- doskonalenie umiejętności wykorzystania środków multimedialnych w nauce języka obcego

 - edukacja ekologiczna uczniów

 - propagowanie ekologicznego stylu życia

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej współpracy

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?uuid=22702b1c-ebb9-4efd-88b9-5d509fa9c6a7&groupId=26114573 – prezentacja naszej grupy. Część 1

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?uuid=37158a49-7485-498e-9dac-a8c0d9adea68&groupId=26114573 –prezentacja naszej grupy. Część 2

Do prawidłowego działania linków potrzebne jest posiadanie programu FLV Player

Film prezentujący uczniów z Barcelony, Hiszpania

http://youtu.be/etIWja13ALE

Prezentacja przedstawiająca uczniów z Krety, Grecja

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?uuid=5db1fd1d-bfd6-4f6b-a42e-fcd5f95e4d6e&groupId=26114573

Prezentacja przedstawiająca uczniów z Grecji

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?uuid=2032bde5-d4fc-44fd-a041-46c6a54a03de&groupId=26114573

 

                                                

 Zdjęcia z Bożonarodzeniowej videokonferencji z uczniami z Barcelony        

Broszura o naszej miejscowości

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?uuid=96f246a7-78a2-4d69-9e5a-120dd75d93f3&groupId=31624134

Broszura uczniów z Grecji, Krety

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?uuid=f2080d57-51e1-4edc-8cb1-398455b04f7d&groupId=31624134

Ankieta na temat zwierząt domowych przeprowadzona przez uczniów z Grecji

http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?uuid=4695329e-1a1e-4d71-b238-2c0a5c9bcadf&groupId=31624134

 

Nowatorska Akademia Nauczyciela  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie sieradzkim.

 

                                                   

 

   Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy    

Projekt realizowany jest przez okres trzech lat. Uczestniczą w nim kolejne roczniki klas pierwszych.
Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności:

1. językowej (język ojczysty i obcy),

2. matematyczno - przyrodniczej,

 

                                                             

                                                                                                                                                            

3. artystycznej i ruchowej,

4. komunikacyjno - informacyjnej,                                                                                                                                                        

5. społecznej i interpersonalnej.

Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne o wartości 7 000 zł.

  Multimedialne Centrum Informacji i Pracownia komputerowa

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu  uruchomiona została w naszej szkole  Pracownia komputerowa oraz Multimedialne Centrum Informacji, które wspomagają nauczycieli i uczniów w procesie dydaktycznym.
Wyposażenie pracowni  stanowią:
11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem ( pracownia komputerowa), 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem  (Multimedialne Centrum Informacji), urządzenie wielofunkcyjne, słuchawki, mikrofony,
drukarka laserowa.                                                                                                              

                                                                                      

 Wszystko zaczyna się od marzeń

Projekt ten obejmuje 8 form zajęć pozalekcyjnych

Bawimy się w teatr,                 

Rozwijamy sprawność  fizyczną,  

Lepiej  czytam, piszę, liczę,                                                                                                                                

Śpiewamy, gramy, tańczymy,     

 Rozwijamy logiczne myślenie,          

Jestem Polakiem, jestem  Europejczykiem,          

 Poznajemy świat przez sztukę,                                                                                                                                                                                                                                      

 Koło dziennikarsko informatyczne                                                                                                                                                                                                                               

Wszystkie zajęcia realizowane są w oparciu o autorskie programy. Działania w ramach tego projektu obejmują wycieczki szkolne.                    

Równym krokiem przez edukację